วิสัยทัศน์

เสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ 
เชิดชูความเป็นไทย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล


Comments