E-News‎ > ‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์
  
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเลย 
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ 
        เข้าเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
        ( ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ )

    
 

   
      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
  
   
 
 
 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

   
  
     


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่เข้าร่วม แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ

        ผลการแข่งขัน

                    - การแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 

                                          ระดับชั้น ป.1 - 3 ประเภท ทีม 3 คน ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การประกวดมารยาทไทย 

                                          ระดับชั้น ป.1 - 3 ประเภท ทีม 2 คน ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง (ประเภทเดี่ยว)

                                          ระดับชั้น ป.1 - 6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การขับขานประสานเสียง 

                                          ระดับชั้น ป.1 – 6 ประเภท ทีม 26 - 40 คน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

                    - การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation ) 

                                          ระดับชั้น ป.4 - 6 ประเภททีม 2 คน ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 

                                          ระดับชั้น ป.1 - 6 (ทีม 2 คน) ประเภท เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน)

                                          ประเภทเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

                    - การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ระดับชั้น ป.1 - 6 (เดี่ยว) 

                                          ประเภทออทิสติก ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง


                    

                    

                    

                              
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ผ่านการแข่งขัน
 "Thailand English Online Contest ครั้งที่ ๒"

ขอแสดงความยินดี

                                1. เด็กชายพุทธมนต์  พันธุ์หิรัญ  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                                            ได้อันดับ 1 
ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
                                2. เด็กหญิงแสนรัก  ชินบุตร สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                                             ได้อันดับ 1 ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ
โรงเรียนอนุบาลเลย 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเลยไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

   
   
 
 
 
 
 

 
      

Comments