E-News‎ > ‎

กิจกรรมโรงเรียน
ท่านผู้บริหาร คณะครูสาระกลุ่มภาษาต่างประเทศ บุคลากรในโรงเรียน เเละนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย
ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ มีการประกวดกิจกรรมระบายสีภาพ คัดลายมือ 
และประดิษฐ์บัตรอวยพร รวมทั้งมีการแสดงของนักเรียนห้องพิเศษ((Intensive English Program : IEP)
วันศุกร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ณ โรงเรียนอนุบาลเลยดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาอาน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย 
นำผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ด้วยการจัดกิจกรรมแปรอักษรเลขเก้าในดวงใจ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเลย 
ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย
ร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเลย
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
และ นายดิลก คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ที่จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ ในวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนอนุบาลเลย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
ร่วมด้วยนายดิลก คำน้อย และนางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นปฐมวัย
ณ ลานกีฬาหน้าอาคารเรียนปฐมวัย
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ(ต้นราชพฤกษ์)
ในกิจกรรม รวมพลัง "แห่งความภักดี" และรำลึกถึง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชสมภพปีที่ ๘๙
ณ หน้าอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙         
   


 
โรงเรียนอนุบาลเลย แจกโบแก่ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อแสดงความไว้อาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

   


การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนวิถีพุทธ 
(โรงเรียนคุณธรรมขั้นนำ) และการนำค่านิยม ๑๒ ประการ บวก ๑
สู่ชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเลย

    
   
 
   นายเดช ปาจรียานนท์ ผอ. ร.ร. อนุบาลเลย เป็นประธานเปิด
การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ให้กับลูกเสือ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จำนวน ๒๕๗ นาย 
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙
 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย

   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

   
   

   
โรงเรียนอนุบาลเลย วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.1
เป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเลย

 
 
 
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.1
เป็นประธานคระกรรมการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ เพื่อวัดระดับคุณธรรม
 
  
 
 

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


 


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559

 

กิจกรรมการเข้าแถวเข้าแถวเคารพธงชาติ


 


Comments