กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.       นายวิเวทย์  วิไชโย                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

2.       นายบุญชู  ศรีไตรภพ                        ผู้แทนผู้ปกครอง

3.       นางทองนวล  จำปาสิม                     ผู้แทนครู

4.       นางวิไลวรรณ  ภูวิจารณ์                   ผู้แทนองค์กรชุมชน

5.       นายพูลสวัสดิ์  ภาคธูป                      ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

6.       นางสาวณัฐธยาน์  สุนทราวิรัตน์       ผู้แทนศิษย์เก่า

7.       พระภัทรธรรรมสุธี                           ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา

8.       พระครูสุวรรณ  รัตน์วิมล                 ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา

9.       นายสุรชาติ  จำรูญศิริ                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

10.   นายแพทย์ไพฑูรย์  ลำมะยศ                ผู้ทรงคุณวุฒิ

11.   นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิ์มนตรี              ผู้ทรงคุณวุฒิ

12.   นางสุนันทา  แสงชมพู                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

13.   นางอรอุมา  แก้วโวหาร                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

14.   นางอรภัสรา  ลุนวิรัตน์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

15.   นายเดช  ปาจรียานนท์                         กรรมการและเลขานุการ