ประวัติโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลเลยประวัติโรงเรียนโดยย่อ

    

โรงเรียนอนุบาลเลยโรงเรียนอนุบาลเลย ตั้งอยู่เลขที่  8/80  ถนนร่วมใจ  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494  สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 10 ไร่ 2  งาน 48  ตารางวา  ซึ่งขณะนั้น นายนาคร กระชั้นแสง  ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และมี นางสาวบุญกอบ  วิสมิตนันท์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีเลย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลเลย  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาปีการศึกษา 2506  ทางราชการได้แต่งตั้ง นางวิไลวรรณ  ศรีมงคล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2524  ทางราชการได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติตามแผนการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล

ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายเดช  ปาจรียานนท์  

มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3  คน คือ นายสุรชาติ  อินแผลง           นายสายชล  ศรีคำ  และนายสายัณห์  กุลบุตร  จำนวนนักเรียน  1,234  คน

(ข้อมูลนักเรียน  ณ  10  มิ.ย. 59)

มิถุนายน  2559  นายสายชล  ศรีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไฮตาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

วันที่ 30  กันยายน  2559  นายสุรชาติ  อินแผลง รองผู้อำนวยการ เกษียณอายุราชการ

วันที่ 18  พฤศจิกายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ส่งนายดิลก  คำน้อย และนางสาวพิมพ์ลภัส  ปานแปง  มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย  

วันที่  30  กันยายน  2561  นายสายัณห์  กุลบุตร  รองผู้อำนวยการ  เกษียณอายุราชการ

วันที่  1  มีนาคม  2562  นายดิลก  คำน้อย  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพิมพ์ลภัส  ปานแปง ย้าย  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการว่างลง 4 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนที่ขาดรองผู้อำนวยการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการจากครูที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 4 กลุ่มงาน 30 กันยายน  2562  นางละเอียด  ทองสุทธิ  เกษียณอายุราชการ 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน แทนผู้เกษียณ 

1. นางนงพงา  ไชยแสง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ

2. นายสมปอง  ไวโสภา  ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบุคคล

3. นางวารุณี  กุลบุตร ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานงบประมาณ

4. นางทองนวล  จำปาสิม  ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ปีการศึกษา  2562  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,609  คน (ข้อมูลนักเรียน  ณ  10  พฤศจิกายน  2562)


Comments