ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

    โรงเรียนอนุบาลเลย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494  สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน 4.8 ตารางวา ซึ่งขณะนั้น นายสาคร กระชั้นแสง ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และมีนางสาวบุญกอบ วิสมิตนันท์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีเลย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลเลย สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2506 ทางราชการได้แต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีมงคล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2524  โรงเรียนได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และในปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนชื่อต้นสังกัดเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ปัจจุบันนายเดช ปาจรียานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

Comments