นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์  (Vision)

 คุณภาพเด่น เน้นวิชาการ นำมาตรฐานสากล ปฏิบัติตนพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย

                                                     พันธกิจ (Mission)

1) พัฒนาเด็กและผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษา เน้นคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม         ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีความเป็นไทย 

2) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการเรียนรู้มาตรฐานสากล ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

3)  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล และมาตรฐาน OBECQA

5) พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

6) สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับภูมิภาคและสากล

เป้าประสงค์ (Goals)

1)  เด็กและผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษา เน้นคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีความเป็นไทย

2)  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และพัฒนาสู่สากล ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านในการจัดการเรียนรู้

4) มีกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล และมาตรฐาน OBECQA

5)  มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

6) มีภาคีเครือข่าย การจัดการเรียนรู้ ชุมชน สมาคมผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในระดับภูมิภาคและสากล

 เอกลักษณ์ (โรงเรียน) 

จัดการเรียนรู้หลักสูตรมาตรฐานสากล วิชาการเป็นเลิศ เกิดทักษะชีวิต

อัตลักษณ์ (นักเรียน) 

 สุภาพ ยิ้มง่าย ไหว้สวย


Comments