นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์  (Vision)

 พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง ด้วยครูมืออาชีพ สู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วน ภายในปี 2562

                                                     พันธกิจ (Mission)

1)  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพคุณธรรมนำความรู้ มีความสามารถตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2)  เพิ่มและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการเรียนรู้เทียบเคียง

     มาตรฐานสากลด้วยสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทันสมัย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3)  พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

4)     พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA

5)     พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล

6)     สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Comments