ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลสรุปเรื่องการ้องเรียน

สรุปเรื่องการร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย
>> ปี 2562 ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตที่โรงเรียนอนุบาลเลย


Comments