การเทียบโอนผลการเรียน

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
.. 2558

 

                                                                                         การเทียบโอนผลการเรียน

 

ข้อ  ๑๖  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้จากสถานศึกษาได้ในกรณีต่าง ๆได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคัน  และการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ 

ข้อ  ๑๗ ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  เช่น สถานประกอบการ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

ข้อ  ๑๘  การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรก   ทั้งนี้  ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่อง ในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย  ๑  ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา  จำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม

ข้อ  ๑๙  การพิจารณาการเทียบโอน  สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๑๙.๑   พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ  ที่ให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ

๑๙.๒   พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ

๑๙.๓  พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง

๑๙.๔  ในกรณีมีเหตุผลจำเป็นระหว่างเรียน  ผู้เรียนสามารถแจ้งความจำนงขอไปศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษา / สถานประกอบการอื่น  แล้วนำมาเทียบโอนได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเลย

ข้อ  ๒๐  การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจำนวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่ควรเกิน  ๕  คน  การเทียบโอนให้ดำเนินการดังนี้

๒๐.๑  กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอื่น  ให้นำรายวิชาหรือหน่วยกิตที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ / จุดประสงค์ / เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มาเทียบโอนผลการเรียน  และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับ

            เทียบโอน

๒๐.๒   กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ  และประสบการณ์  ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามีโดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน

                     ๒๐.๓   กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

    ทั้งนี้  วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับต่ำกว่าปริญญา  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สิงหาคม  ๒๕๔๙)

Comments