โครงสร้างการบริหารโรงเรียนข้อมูลผู้บริหาร
                           
                                                                                        
           

                                                        ชื่อ-สกุล : นายณสรวง  ก้อนวิมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย


                     

อำนาจหน้าที่
หน้าเว็บย่อย (1): โครงสร้างงานวิชาการ
Comments