โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

โครงสร้างบริหารโรงเรียนอนุบาลเลย


ข้อมูลผู้บริหาร
                           
                                                                                                    

                                                        ชื่อ-สกุล : นายเดช  ปาจรียานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย
เกิดวันที่ : 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2508
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา
โทร : 089-8435832

                     

อำนาจหน้าที่
หน้าเว็บย่อย (1): โครงสร้างงานวิชาการ
Comments