อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนวิถีพุธ

โพสต์21 ต.ค. 2562 07:42โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนวิถีพุธ
 การนำค่านิยม ๑๒ ประการบวก ๑ และการนำศีล ๕ สู่ชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ 
เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๓๘๕ คน การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระคุณเจ้า พระภัทรธรรมสุธี 
เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดเลย พระมหา ดร. จักรพล สิริธโร พระมหาจิณกมล
 อภิรตุตโน และทีมงาน เป็นพระวิทยากร ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัดเลย
Comments