กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:19โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกองลูกเสือ+ ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเลย ในกิจกรรมการเดินทางไกล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kNkNRDEIAztacQQD~%3BTe2CsTvc2QyOGSV6HHVFA~_rXw7nKU~%3BR0Md~_No~%3BHfUIc2ZzXuPOmwvey7zkf68vnC8WwNHMbvyT9sX6y2vqd73d~%3Bcj~%3B6cplz3sd3wP7Y~%3Bsx79h3QH~%3Bt~%3Beb7o6SfW5F4GOe684yxD9e5Hvf~%3BhVDm6M8mYnH1wbDjevVA5LO9eQF~_~%3B9ZevX~_lHbf6xT86~_cJv97ew39xP9eO6Lr5~%3BN~%3BQDmVsvnDySgbmA~-.bps.a.788014058370220&type=1&__tn__=HH-R

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9k8kNRDEIQzsasQQM~%3BTc2CsT~%3B~_GTAOAuqRERKIadDf1g~_5dC0j33ZyNh6sm7~%3BYb35sCdZl4tsy3jsdudH~_2NYiJeZLKucy1rsj9kvQD~%3B41GtzXg3HeZwx9cl5NvWarD~_7v3Je5~_VK7lPLeKw6~_9fh~%3BrX~_8vnH~_lM~%3BvfO~%3BPJh9lHmODFdw37P5v7y~_eY3~_sf7M19vvrz9tWISs9zyQONR1dbL76NHkyecGciyz~%3BtzzlC4hTz5nvgwZHfSP1YV62vj5x~_tv9EcMK~%3B0x92P17idr3pOhyBg~%3Bvq9sXea~_fc8T0U~_HzPu0SPL4RT0~%3B5Lm6dpBj~_ZBz6o39yOtXp8k7j~%3BujZPpBvXV02TyKRojneX6Kvn6ueci1~_se~_ej7G3SdDP~%3Bby7Hr~%3BU4GdV~_yf~%3B5Vh8gfBHs93.bps.a.787999975038295&type=1&__tn__=HH-R
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9lNsRRCEIQzvaAXnaf2M7NxA%7E%3Bz4AkIFrdUqLRlp4qvxq%7E_mreuP%7E%3BaJ6%7E%3BIRxO0u2%7E_Qf5vvElXHX4SbbcC4n8vsyP3WY%7E_dGffmQxbiGm5zC%7E%3BBayHHGBhfhvOO%7E_N1J9%7E_GVVBP%7E_5IP9KPId%7E_IvP4fXvx700%7E%3BYY%7E_kq%7E%3BevLTd%7E%3BanJhNfP%7E_oO9iY36nHe6qPvq2%7E%3B1%7E_ZU3X4eeNPVs9A713MFa5Iv6nls%7E%3BDP362fOhw77srTjvviwOvV6%7E%3BdrEfx7ae9QE%7E%3Bvzlx6rnqnCfP%7E%3BILzi6lfrO8V8NOrb14fJ%7E_%7E%3BbI3FejCzD7FfQb8TTG%7E%3B16fhvzFPbXqOfFelfQv8X6m%7E%3B137r9N%7E%3BDBunuPv9Q%7E_%7E%3Bcc%7E_7PzD3x%7E_a%7E_3%7E%3Btyw75rv%7E%3BusuU%7E%3BO%7E_0z%7E_m%7E%3BfBvG4y7mfq8f7Upl%7E%3B6xXuR%7E_%7E_anMx9%7E%3B%7E_4B9Ku5%7E%3BCN63x77vaPwX4o%7E%3BRn9Uh9%7E%3BDWS%7E%3Bv2x%7E_7d%7E_ebMxzifNPjPaHIN7zwz4Df5fnP8ZdQfmvv44Q%7E-%7E-.bps.a.788070108364615&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARDFJlWKq7B3-s3F5FKw9CCnrrnZRzRaiS1KTsi0rnx8javdaoCLNkISs9O-Tvo2ulabZRzPFS9F0kwWZqVlL78NeyS-VBQiYzyRGISw3Elij02onMD3HbGeuEu0tX_i5i_PxrI00AQyKXCQYTC_EWlR0wBrYp2mP7tIpWPVr9sUkeaPsjLIK40DchwSC5X7fLRisPXF1641ShmOLE2WGzPl8P5RlyRsofFrcDdC6D53MXAOlbuqDGW9wVFWgCb80I51NuSE9pR4eL_XBJymIAsgWivbjt2kW8jNoV88SG_ssCN-A1namqFnwJSC4cc0cgJuDPujPjMeAa8RimmYmBPRX2NRLaPRJx8R577mhOFeg0pgI2twMheVXBAGbR-uqwG-_HiL8nvS3SZxIjQAgLBkkKjR0NuTR0XQTt-Yne3GHE1p0Vi0dnCV6aJ-6z3IjRx1c0X2_D6OUTEEcA&__tn__=HH-R

Comments