English Camp'62 Anubanloei School

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:02โดยAnubanloei Official
นายวิโรจน์ เปี่ยมสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย "Anubanloei English Camp'62" โดยนายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวคือ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษตามความสนใจของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา และเสริมสร้างแรงจูงใจ เจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ความร่วมมือในการทำงานเชิงวิชาการ
4. เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFV9mRxTAI62gHbM7~_G9uxQHmfjB0OIYSTpd63T4uec~_9fwjaBXT62mJ1r3jp2NewQ2nnl2ef03j~_F~_1fXvu6RfTzXfz67Wmlf3I~%3BD~_~%3B38ecX4q1LkV3o3XvuLp2GbTzbilez9QP4Zm~%3B~%3BpfvY9sfdbnx2X30e~%3B~%3BO7Z~_lUD8Y145ODhxONhZd6W~_70gvzzMLxL5em38A~%3BzyLl6V9eKZ2p4L4qVvPKkEXsJ4qbA~%3BfHz6wXNz1KcRzA~%3B1nPz6mcBXD~_MH~_ld7bnZfP8qa~%3Bsa~_tK3mfPOVcODTRrzOi6eLf5sq7tfmq4O3Ee8y5JvJfF2nHuKl8vxJMV9N9NvO3pfhl~_vifwP9rCbeOngX7xvOiZ8K7ruSr1FTz~%3Bqrg3osl099pr~_y~%3BTV7~%3Bb2a9dnvftn2Q7NQ7~%3BKjpQ349N7Pwnnd5c~%3B077J~%3BlYb63bd~_i1dP2Pf9o~_rjP~_9f1PfL3zFvRv9pF~_fE0~_rAXzJ~_g18lSlvGPvR~%3BZr4~%3Bfw1bOW~_G~%3BmYZ69HBh~%3By44Ls6bR88tj9VNXxMzk8hH1fWIzPvTv406sm7~_bmhX~_mbTyr06Rj1SYA39aZ8~%3BBn92fQniW845r3TeT9wXsRb5~%3BzTQwEesvFbLvA7Qf42~_HGb~_QT0Unv1rXXqX72pusP38~%3BX~%3BTv83voFfVz~%3B9cdQjsvWkDx~_S~%3Bczhq338Gz7sPFXPPMbOYxXmK5Tz5Yp8bfWhAnod93D~_znzfnGcZvSIfe~_Ytv3nz0afLeg~%3B0kvi3DF~%3BOx5cYvhyeHxt8i~%3BOGemznpXX2VX37KYY~%3BTf5g3kM2v7bRZ7~%3BcFzJ6Tb23C37z~_7Yb0DfnPgnoQ8T99Aj93vM2GT388AiffbP6oKP3~_ul5YJ9ZL5~%3BcHl5vjNcu5HeXnx3Db~_E~_9YTe3533jvv6o738bdfZF0J79pdy~%3B~%3BnsY6Ne5ui5U88Deq69et4e2A951q7z~_F~_WG7~%3B15acpm9~%3BokVKPOkfPj9N~%3B4LyD~_WNfVnBfVmL~%3ByOpNx0F~%3ByP~_2zqln~_ZGJfrmyH435Vfbbz~_DXm9~%3Boo1MfuwX13N586jrqYX~%3ByTj3fufrUv9~%3BPe0S~%3B90g0~_kN96LrYt~_Y7H~_Xwl8SvzuDH~%3BGYenfP4qkV81pM5~_fiHP~%3BqVxC994q~_~_t8fgF8RTgRf1oMtj8me87MHzMj74Vfu~_6rAL~%3BunHrwQ~%3B~_J6MOugv~_TzvO~_X7ruPgfnx4BeI38fHRf7nMv6EvwvenO~%3BjMfdI282Dkm8~%3B7MzkvIZMv5zUfQx6e5GMNXl8~%3BAvWmf~%3BNk049vHuE~%3Biv2a949wXmL40F99jvffFeJ58L0H~_TPzlvwe0pPl5HvP~%3BRvffMHfIZ417zfj~_~_09wJ4~%3B43xjHzn30XsITD8ZL2Z~_vv66TL68Xwf~_9z3QNfUb64~%3BEPB3adYfPtG349PU~%3BBfPV55uv4RvfxzHz1py3mH59~%3BxuJfaLFfVI5~_dFfDx8v~_VjY~%3B3V5P8~%3B0h3rcBv8x~_hci2A~%3BW3A~%3BtyDeS~%3BsE~%3BDfKvR8~_C8~%3B5~_gF68~_T5EzpzPPIYI3gP2zUdf8EsO748eHdbfo4~_X89059WjtffTXavobInh~%3B1bk8x3uxzrwXQySR31HGu8DTi~%3BdHb3ZfvnP479P~%3B~_gLvuA~-~-.bps.a.781584429013183&type=1&__tn__=HH-R
รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVdmtZTEI62jEGqD%7E%3BxkbH4Ps%7E_EcEYs6Ran4z5iEqJ%7E%3BavWp9KSr8qUdj7z8BGHLWOfHeK0o774V312DvwiG%7E_8RX%7E%3BzTXDvU8tXrpr%7E%3Bt82cV7fnwzN%7E%3BZ1bDj%7E%3BLZ4RTyfRPyLy18Fvn38tcC%7E%3B2i9e3lef9OGLGvjr%7E_SWAN0q82fqsL99T5JuzRQJ6Ne2J7326Ug9ZfY6vOvCiqVevP%7E%3BJsBZ4X8dyBn8N4%7E%3B%7E%3BK3Hf8QhT5Gvo33LvfefFBvsl%7E_j61f2N7a%7E%3Bl7%7E%3BtYR5m46Xmqzf0Hd%7E%3Ba%7E%3Btr1V6qQv%7E%3BPyVyB%7E%3BBuM98Z78vkpEZX7xD3z%7E_9JLlN8r8wAvy6Yf5qHxnN%7E_ajvMgH9eb1U75Q8Du8lkI9aWdnAp%7E%3BxnVuvsD%7E%3BemGcjHxPU46zvIT6N8Yr3Gsy3%7E%3BqB%7E%3BNr%7E%3B88vvyb8bvfBTno1UWj%7E%3Bm0Vj%7E%3B6V6%7E_YX76NT%7E%3BrTtx7qZQHbr9%7E%3BVq0eRjy2fIZ9GvNTN27ZI4nFeAvciWM%7E_8vRfDedPZeT67a%7E%3BkF%7E_Y1t%7E%3B27%7E%3BNLG%7E%3BLcTb%7E_ZHffAv6WezHBPT1331I4PvNq%7E_ruc98%7E_qzv429w%7E_Su3%7E_6r033fvAesX2Ptz9U8e%7E_v%7E_G%7E_a0J%7E%3B9ls9au%7E_dMR%7E%3BuBe%7E_HTC1e8t7oW%7E%3Bzhfdl7l1ePWgGfeo9Db39GvrvfRf1m%7E_c%7E_vX6hPeb909n4%7E_3iPBfmnzvux%7E_RTJekE%7E_H%7E%3B0FAv2zqt%7E%3BOWSf12fvzm56sU%7E_g%7E%3B7l%7E%3BC%7E%3B96tv%7E%3BX79safbP%7E%3BYrG3r7z8Z%7E%3B8eTXb9hF2ze%7E%3BMb%7E%3B19uPmW0PWr8X%7E%3BCPob9Y%7E%3BVX6l%7E%3BYD5ecz4icL%7E_U%7E%3B1e44D8wxgf4dgTxUF8M7Vw8P7wUzIPa9S%7E%3B2P9Dgf%7E_nrH%7E%3BoH9Qb1i%7E%3B3%7E%3BgnrF6pke%7E%3BwHCPJjq.bps.a.781607092344250&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARCqJteITmlDBibjUAcEs2yQkgye8fklDE3v5hE0ovmtwDLIu-C8a3bPNDwgyxHoo6Lf5qh010hEaQZ9g5W65V6q3azOz5eOlJEZGBRydpfCW3R3P9qubROdmgXGFQnwJw_GgNQpr3VggYOxkv7rnnpSZudYb1cvF7GfqMceHDxKq_tg6j5JLd_qVKci7cjivfQAJKVcnGVdbRKEYz1kq7jxnsOJQzQuGwPgKVJy6bvF_vPK04qCdLHIQ_kkJ4CxeIHh9cTb6fQMRAhqlaQE3yHN4wusLy8ANjuJi70TD1LQTFTeGn4v_OfFECARIA-_H1AOE_D10GOj4D4qIBmIZ6c98rZSh79IeRUHU71V-s3LfLyRsG3WbUDIml03o_PLtUJBLsg7DfTZZgSBn85h8H8_pg-rRW6AB9A24A9b0jm1Tg8DiZqBrcX3HHpe0m3oHJiCRO_4to-kALYOlg&__tn__=HH-R
รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVcmx5UAIy2iKvSH~%3BxKYeQv5HyiySUOPXWiUW5t7j~_e~_1Vs7YxvU2LvHc2AKxy~%3BvFlYbYnoxIeubFrfv99cXmv~_8hl~_~%3Blv~_85dXHvvHw3z91~_~_TbO75n1dITfa~_dZJeNEv8OnNTsv2d8G~%3BS5Wn6xnmtdfuzbf5~_JcfC2XLyK~%3BfJvDL9CnqY~%3Bq4kklf936F6yft~%3BPmvksunqz7boL5OtQXehr5pS3~%3BkJsXwB~%3BEX7mxUR9dfBXcn~_mvX8npY4H~_TbyLT2e~_~%3Ba3~_~%3BvV36GHkk8vHzi~_lsfnRfv558FPTT9jvcL~%3Bqin7nD9EBPuph6CecL738mvs12XruSxr6xzdvMO~%3B0kof9mbFfbT3371bLn~%3BuQBt9Hv9Tif0P8s~%3Bwe~%3Bae9~_kYE~_UPvDPZL4PvwxOJR8k~%3BE3uQHf~%3BnNs~%3BrhM6H~_Nuv3KuqR2P9f~%3Br43L~%3BLV1aO~%3B~_f7wnvm9d74K5w~%3B8aNR3oMefX~%3BG~_lLHvfEn6LwJ~_5fvP1cMf8UbAL8r6hh8~%3BfwT88fkR~%3BOkPHcz~%3B9EjsQ~%3Bi~_ZP1TdvuVgl~%3BZTxx~_vPeS897mE6~_Io573Df4MzncZ3D8hX~%3BiH790CfOj38NWjs3nPkM9~_gXmfPwP4jfjDdx~%3Bat48w3E9nfex7SN6PqL0X7YcvcA~_S9yB072l~%3B~_GzQj~%3BlWiDlfG~%3BVKfJiXNy9l~_bw~_PKlbH7wfKYvnDfv37l~%3BZLyVQ3~_QDPMp83Eutj~_8sfvaPQr8ivrd8g34K3PP89Mb~%3BQfl~%3BiF5~_8b569EvGeL8a8h~_NvHc1.bps.a.781659455672347&type=1&__tn__=HH-R

รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9jskNwEAIAzuKOBYw%7E%3BTcWxQt5jhgbF0wDnuiIQj%7E%3B1cauQNS4j2wwtLcNukWYnl0%7E%3BRLwyX00cOh9277x3M6xnGoV%7E%3B7L5p%7E_bj6dvs0%7E_tNDPn2%7E_%7E%3Bb79xr%7E%3Bq%7E%3Bj3tUp6%7E_F%7E_73lBUoENG0%7E-.bps.a.782158242289135&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARCj_bB7tRSuRCdMNC1wCe19uepZyPELgjo6BDQA4D_DtX26PbWknNWRMsBz8BjtG7uOs7Wrd0zvWhM5t7YIHR-qGs5dqvMTUmrIxpcjSwngLEUysn6QT9sV8K3yxnSQnqtXNVEwJDvvech0XyFFo9VWejMQe8i0JXcrmPPN7JqETx6_HcQaWss3bllILBpK6UJCPbOWrXZuTwiZuqWEXx40-O2VT3BTWY0AlXKLXMPTgk3Lc7AubWBYPWu3V5wFpTMMI6bMq0OCxe3vT910RW8FDQdyaQ5tUKBCVaJZnWZOwXMT024JkCKlxrPRjB_SNp4oCbrvdVAyVIGhTefYLvifpGTJlB4hSE1H5Rz24l6zuziITwq4dKIPK5U5VmAPUquO2I-MuYbEleAkdTouT7yQOYfAeQcXum6N33lDQhSotYOq6jh5c3TJKS-9R-DmDhfpSZfxaXAccg0nTQ&__tn__=HH-R
รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9j9sNwEAIwzaqeBwE9l~_sKlz6adlSAGWOaKn2Ix4PPk5FpEjicsDMEl64~%3Buj4UPqznn3WcNO3D2eSt8~_~%3B7~_2FHuvt7tnuQcky3pv3LCvZzvwj~_gL~_AC2a.bps.a.782375615600731&type=1&__tn__=HH-R
Comments