กิจกรรมของโรงเรียน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:19โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกองลูกเสือ+ ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเลย ในกิจกรรมการเดินทางไกล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9kNkNRDEIAztacQQD~%3BTe2CsTvc2QyOGSV6HHVFA~_rXw7nKU~%3BR0Md~_No~%3BHfUIc2ZzXuPOmwvey7zkf68vnC8WwNHMbvyT9sX6y2vqd73d~%3Bcj~%3B6cplz3sd3wP7Y~%3Bsx79h3QH~%3Bt~%3Beb7o6SfW5F4GOe684yxD9e5Hvf~%3BhVDm6M8mYnH1wbDjevVA5LO9eQF~_~%3B9ZevX~_lHbf6xT86~_cJv97ew39xP9eO6Lr5~%3BN~%3BQDmVsvnDySgbmA~-.bps.a.788014058370220&type=1&__tn__=HH-R

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9k8kNRDEIQzsasQQM~%3BTc2CsT~%3B~_GTAOAuqRERKIadDf1g~_5dC0j33ZyNh6sm7~%3BYb35sCdZl4tsy3jsdudH~_2NYiJeZLKucy1rsj9kvQD~%3B41GtzXg3HeZwx9cl5NvWarD~_7v3Je5~_VK7lPLeKw6~_9fh~%3BrX~_8vnH~_lM~%3BvfO~%3BPJh9lHmODFdw37P5v7y~_eY3~_sf7M19vvrz9tWISs9zyQONR1dbL76NHkyecGciyz~%3BtzzlC4hTz5nvgwZHfSP1YV62vj5x~_tv9EcMK~%3B0x92P17idr3pOhyBg~%3Bvq9sXea~_fc8T0U~_HzPu0SPL4RT0~%3B5Lm6dpBj~_ZBz6o39yOtXp8k7j~%3BujZPpBvXV02TyKRojneX6Kvn6ueci1~_se~_ej7G3SdDP~%3Bby7Hr~%3BU4GdV~_yf~%3B5Vh8gfBHs93.bps.a.787999975038295&type=1&__tn__=HH-R
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ+ยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9lNsRRCEIQzvaAXnaf2M7NxA%7E%3Bz4AkIFrdUqLRlp4qvxq%7E_mreuP%7E%3BaJ6%7E%3BIRxO0u2%7E_Qf5vvElXHX4SbbcC4n8vsyP3WY%7E_dGffmQxbiGm5zC%7E%3BBayHHGBhfhvOO%7E_N1J9%7E_GVVBP%7E_5IP9KPId%7E_IvP4fXvx700%7E%3BYY%7E_kq%7E%3BevLTd%7E%3BanJhNfP%7E_oO9iY36nHe6qPvq2%7E%3B1%7E_ZU3X4eeNPVs9A713MFa5Iv6nls%7E%3BDP362fOhw77srTjvviwOvV6%7E%3BdrEfx7ae9QE%7E%3Bvzlx6rnqnCfP%7E%3BILzi6lfrO8V8NOrb14fJ%7E_%7E%3BbI3FejCzD7FfQb8TTG%7E%3B16fhvzFPbXqOfFelfQv8X6m%7E%3B137r9N%7E%3BDBunuPv9Q%7E_%7E%3Bcc%7E_7PzD3x%7E_a%7E_3%7E%3Btyw75rv%7E%3BusuU%7E%3BO%7E_0z%7E_m%7E%3BfBvG4y7mfq8f7Upl%7E%3B6xXuR%7E_%7E_anMx9%7E%3B%7E_4B9Ku5%7E%3BCN63x77vaPwX4o%7E%3BRn9Uh9%7E%3BDWS%7E%3Bv2x%7E_7d%7E_ebMxzifNPjPaHIN7zwz4Df5fnP8ZdQfmvv44Q%7E-%7E-.bps.a.788070108364615&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARDFJlWKq7B3-s3F5FKw9CCnrrnZRzRaiS1KTsi0rnx8javdaoCLNkISs9O-Tvo2ulabZRzPFS9F0kwWZqVlL78NeyS-VBQiYzyRGISw3Elij02onMD3HbGeuEu0tX_i5i_PxrI00AQyKXCQYTC_EWlR0wBrYp2mP7tIpWPVr9sUkeaPsjLIK40DchwSC5X7fLRisPXF1641ShmOLE2WGzPl8P5RlyRsofFrcDdC6D53MXAOlbuqDGW9wVFWgCb80I51NuSE9pR4eL_XBJymIAsgWivbjt2kW8jNoV88SG_ssCN-A1namqFnwJSC4cc0cgJuDPujPjMeAa8RimmYmBPRX2NRLaPRJx8R577mhOFeg0pgI2twMheVXBAGbR-uqwG-_HiL8nvS3SZxIjQAgLBkkKjR0NuTR0XQTt-Yne3GHE1p0Vi0dnCV6aJ-6z3IjRx1c0X2_D6OUTEEcA&__tn__=HH-R

กิจกรรมการเรียนการสอนอนุบาล

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:14โดยAnubanloei Official

ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 5 สถานี เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จากกิจกรรมแต่ละสถานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.วัดเทวดารามและร.ร.วัดชลธาราม

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:03โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ได้ต้อนรับ นางประทุมมาส รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวดาราม นางถนอมศรี เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธาราม และคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คลิกชมภาพเพิ่มเตอมได้ที่นี่!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFV1mSBSEIu9GU7HD~%3Bi01JTL9PixZDSNCu1umW6S7tk3911z7VXSbaWNf4xk2wDo0Im8p6cekbn~%3BPWbZuv~_uVrfO~%3B8fs7mK335KvvGQ~%3B3lr1I9aa1Yp8Xmn~%3BPyle3~_ePGOPf~_HRxV47O2vzZ~%3BijNfWM68~_X7wmxJt5dn8G6wc~%3BynoK5znPq7x4pd95kb74J7g~_y5c9vO524yFJPm3PPy9uIxtP4lO5~_7uEcUW8mC~_Q79WXuudlkT~%3BpxeNCPhavEm8G~_DHy35vPiusT0MPjvyK3X~%3BbhP~%3Bd7t3nxs~%3BVrBPunmz~%3BZP7HVQ73vG~%3BwW~_c2D779~_n1z~_5X2fA71psZ7dP57U0wE~_Jd7Fp4fnZUI~%3Bbx0DfpL67tt~%3BO078vXxrfXoHf27sz67D2H~_R5evrh0FP1EOVQu~_vPgfe~%3BvAW8Cv1fbY~%3B3i~%3Bf5K0nZh5~_7~_Xbi3o7qy8P~_jmhr6T~_VKEnnr~%3B~_N~%3B3839CbCPnyPf~_bBw0~%3BsP~%3BV6I99eAJ46DcHf~%3BL4s~%3B3elN~_HFvRDvUJfyfxutXioJ~_tZvom~%3B4Sehn8ob57GfgXllxfmyej7x7Z~_tj~%3B1MWb6OkP~%3B1pzb9GfCfffPGoAd9~_0cX37HDebd6tyY~%3BleD3m7foH~_eNB~%3Bx8nPxj3gTnK~%3BrjX38afqK~_Mxbv~%3BPyf8D~%3BrM~%3Bin6Z~_Bn~_fhGXx~%3B~_P2sHzTph6k93zi~%3B2x38B~%3B2887pYfzfmP~_~_HqdWTydPTGPh5fpyz8yma82n8IK78fv18dBjf87LJd~_z9kpyXE9jv~_vJD~%3B~%3Br0M8dq~%3BaSMx~_JT67c~_i2fCuIb~%3BOD~_uA~_553~%3Be~_fEXHW~_P~_jHd~%3BjiBf~%3B~%3BItnzpCPDhPGd~%3B7JHq~_fIu3k3hl69Pm~_l7Id8Y41w0~_mV~_B38i3NtbkKxP9TeLd~_SP95UN9z48jtf53~%3B~%3BJtPzXfWjD~%3B5c3~%3BEbHF8~_b1qO5~_e~%3BNstJZPc~%3BLZi~_ebT4N5n9wvCn4P~_fW9~%3B~%3B3pZ0R2v1Syv4H~_Qo9jO6~%3BVhPU5~_GO9gvcA~%3BXkLu~%3BsP~_6N730WRD43tXx2eX7rr57e50tnzGff1oxfjXaiX~%3BCrwvHkwivvivHk5inlyhHxG4~%3BzHh~_J954~_~%3BMVn9JP1g6~_ee5~_fx2Hrl3Sdz5XwfVUK~_bqnWYy9uut8b8Sr0csifNvh1rqHvIn8e23~_hXnQ2nsn4ztOIN08G94fy~%3BrjjCv35~_IS~%3BhP0RnOfMh3h8cTPoT5lvz6v3~%3Bhjf92t3sn70i~_~_BuaN98XA~%3B8BfxGN6L~_t6Lc5V0~_fn0Owffsx7MR3nzcVQUfBKPyeJ~%3B9~%3BHEzt9wYT9848n993rc74n3DmS7z~%3BC3NvDZ5B~%3B3g1Gvfnzrb~_KZ2f3z9c~_gl1c~%3B3pvB9~_a9qPZ8~_tl2PvSwXrsE2x3T5AN~_ot8s19~_a1PNAT0Z~%3BNvg6rDd3fkiQH9t545xnvv7rpv9i34fB~_~%3BM~_zHY~%3B9Ry99R36JaC38~_kT80pYnxf4~_vifra8P~_9c4n~%3BMhfP1UTr~%3Bt~_7i7iGfvhy7eD5bQG~_d~%3BCPCy~%3B4F~_FfuF91jwPTYhiu95vuB8~_j3gN6ffct8vndRHYF7w~%3B20i0W~%3Biy7PnGe~_fgJ4O9RTwh5G~%3BuBPZug7rqeWnPnwNfF8~%3B8P934tPb1n~_~_~_meQ~%3B7C~%3B4MP6H~%3BxUFjY~-.bps.a.782983745539918&type=1&__tn__=HH-R

English Camp'62 Anubanloei School

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:02โดยAnubanloei Official

นายวิโรจน์ เปี่ยมสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย "Anubanloei English Camp'62" โดยนายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวคือ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษตามความสนใจของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา และเสริมสร้างแรงจูงใจ เจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ความร่วมมือในการทำงานเชิงวิชาการ
4. เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFV9mRxTAI62gHbM7~_G9uxQHmfjB0OIYSTpd63T4uec~_9fwjaBXT62mJ1r3jp2NewQ2nnl2ef03j~_F~_1fXvu6RfTzXfz67Wmlf3I~%3BD~_~%3B38ecX4q1LkV3o3XvuLp2GbTzbilez9QP4Zm~%3B~%3BpfvY9sfdbnx2X30e~%3B~%3BO7Z~_lUD8Y145ODhxONhZd6W~_70gvzzMLxL5em38A~%3BzyLl6V9eKZ2p4L4qVvPKkEXsJ4qbA~%3BfHz6wXNz1KcRzA~%3B1nPz6mcBXD~_MH~_ld7bnZfP8qa~%3Bsa~_tK3mfPOVcODTRrzOi6eLf5sq7tfmq4O3Ee8y5JvJfF2nHuKl8vxJMV9N9NvO3pfhl~_vifwP9rCbeOngX7xvOiZ8K7ruSr1FTz~%3Bqrg3osl099pr~_y~%3BTV7~%3Bb2a9dnvftn2Q7NQ7~%3BKjpQ349N7Pwnnd5c~%3B077J~%3BlYb63bd~_i1dP2Pf9o~_rjP~_9f1PfL3zFvRv9pF~_fE0~_rAXzJ~_g18lSlvGPvR~%3BZr4~%3Bfw1bOW~_G~%3BmYZ69HBh~%3By44Ls6bR88tj9VNXxMzk8hH1fWIzPvTv406sm7~_bmhX~_mbTyr06Rj1SYA39aZ8~%3BBn92fQniW845r3TeT9wXsRb5~%3BzTQwEesvFbLvA7Qf42~_HGb~_QT0Unv1rXXqX72pusP38~%3BX~%3BTv83voFfVz~%3B9cdQjsvWkDx~_S~%3Bczhq338Gz7sPFXPPMbOYxXmK5Tz5Yp8bfWhAnod93D~_znzfnGcZvSIfe~_Ytv3nz0afLeg~%3B0kvi3DF~%3BOx5cYvhyeHxt8i~%3BOGemznpXX2VX37KYY~%3BTf5g3kM2v7bRZ7~%3BcFzJ6Tb23C37z~_7Yb0DfnPgnoQ8T99Aj93vM2GT388AiffbP6oKP3~_ul5YJ9ZL5~%3BcHl5vjNcu5HeXnx3Db~_E~_9YTe3533jvv6o738bdfZF0J79pdy~%3B~%3BnsY6Ne5ui5U88Deq69et4e2A951q7z~_F~_WG7~%3B15acpm9~%3BokVKPOkfPj9N~%3B4LyD~_WNfVnBfVmL~%3ByOpNx0F~%3ByP~_2zqln~_ZGJfrmyH435Vfbbz~_DXm9~%3Boo1MfuwX13N586jrqYX~%3ByTj3fufrUv9~%3BPe0S~%3B90g0~_kN96LrYt~_Y7H~_Xwl8SvzuDH~%3BGYenfP4qkV81pM5~_fiHP~%3BqVxC994q~_~_t8fgF8RTgRf1oMtj8me87MHzMj74Vfu~_6rAL~%3BunHrwQ~%3B~_J6MOugv~_TzvO~_X7ruPgfnx4BeI38fHRf7nMv6EvwvenO~%3BjMfdI282Dkm8~%3B7MzkvIZMv5zUfQx6e5GMNXl8~%3BAvWmf~%3BNk049vHuE~%3Biv2a949wXmL40F99jvffFeJ58L0H~_TPzlvwe0pPl5HvP~%3BRvffMHfIZ417zfj~_~_09wJ4~%3B43xjHzn30XsITD8ZL2Z~_vv66TL68Xwf~_9z3QNfUb64~%3BEPB3adYfPtG349PU~%3BBfPV55uv4RvfxzHz1py3mH59~%3BxuJfaLFfVI5~_dFfDx8v~_VjY~%3B3V5P8~%3B0h3rcBv8x~_hci2A~%3BW3A~%3BtyDeS~%3BsE~%3BDfKvR8~_C8~%3B5~_gF68~_T5EzpzPPIYI3gP2zUdf8EsO748eHdbfo4~_X89059WjtffTXavobInh~%3B1bk8x3uxzrwXQySR31HGu8DTi~%3BdHb3ZfvnP479P~%3B~_gLvuA~-~-.bps.a.781584429013183&type=1&__tn__=HH-R
รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVdmtZTEI62jEGqD%7E%3BxkbH4Ps%7E_EcEYs6Ran4z5iEqJ%7E%3BavWp9KSr8qUdj7z8BGHLWOfHeK0o774V312DvwiG%7E_8RX%7E%3BzTXDvU8tXrpr%7E%3Bt82cV7fnwzN%7E%3BZ1bDj%7E%3BLZ4RTyfRPyLy18Fvn38tcC%7E%3B2i9e3lef9OGLGvjr%7E_SWAN0q82fqsL99T5JuzRQJ6Ne2J7326Ug9ZfY6vOvCiqVevP%7E%3BJsBZ4X8dyBn8N4%7E%3B%7E%3BK3Hf8QhT5Gvo33LvfefFBvsl%7E_j61f2N7a%7E%3Bl7%7E%3BtYR5m46Xmqzf0Hd%7E%3Ba%7E%3Btr1V6qQv%7E%3BPyVyB%7E%3BBuM98Z78vkpEZX7xD3z%7E_9JLlN8r8wAvy6Yf5qHxnN%7E_ajvMgH9eb1U75Q8Du8lkI9aWdnAp%7E%3BxnVuvsD%7E%3BemGcjHxPU46zvIT6N8Yr3Gsy3%7E%3BqB%7E%3BNr%7E%3B88vvyb8bvfBTno1UWj%7E%3Bm0Vj%7E%3B6V6%7E_YX76NT%7E%3BrTtx7qZQHbr9%7E%3BVq0eRjy2fIZ9GvNTN27ZI4nFeAvciWM%7E_8vRfDedPZeT67a%7E%3BkF%7E_Y1t%7E%3B27%7E%3BNLG%7E%3BLcTb%7E_ZHffAv6WezHBPT1331I4PvNq%7E_ruc98%7E_qzv429w%7E_Su3%7E_6r033fvAesX2Ptz9U8e%7E_v%7E_G%7E_a0J%7E%3B9ls9au%7E_dMR%7E%3BuBe%7E_HTC1e8t7oW%7E%3Bzhfdl7l1ePWgGfeo9Db39GvrvfRf1m%7E_c%7E_vX6hPeb909n4%7E_3iPBfmnzvux%7E_RTJekE%7E_H%7E%3B0FAv2zqt%7E%3BOWSf12fvzm56sU%7E_g%7E%3B7l%7E%3BC%7E%3B96tv%7E%3BX79safbP%7E%3BYrG3r7z8Z%7E%3B8eTXb9hF2ze%7E%3BMb%7E%3B19uPmW0PWr8X%7E%3BCPob9Y%7E%3BVX6l%7E%3BYD5ecz4icL%7E_U%7E%3B1e44D8wxgf4dgTxUF8M7Vw8P7wUzIPa9S%7E%3B2P9Dgf%7E_nrH%7E%3BoH9Qb1i%7E%3B3%7E%3BgnrF6pke%7E%3BwHCPJjq.bps.a.781607092344250&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARCqJteITmlDBibjUAcEs2yQkgye8fklDE3v5hE0ovmtwDLIu-C8a3bPNDwgyxHoo6Lf5qh010hEaQZ9g5W65V6q3azOz5eOlJEZGBRydpfCW3R3P9qubROdmgXGFQnwJw_GgNQpr3VggYOxkv7rnnpSZudYb1cvF7GfqMceHDxKq_tg6j5JLd_qVKci7cjivfQAJKVcnGVdbRKEYz1kq7jxnsOJQzQuGwPgKVJy6bvF_vPK04qCdLHIQ_kkJ4CxeIHh9cTb6fQMRAhqlaQE3yHN4wusLy8ANjuJi70TD1LQTFTeGn4v_OfFECARIA-_H1AOE_D10GOj4D4qIBmIZ6c98rZSh79IeRUHU71V-s3LfLyRsG3WbUDIml03o_PLtUJBLsg7DfTZZgSBn85h8H8_pg-rRW6AB9A24A9b0jm1Tg8DiZqBrcX3HHpe0m3oHJiCRO_4to-kALYOlg&__tn__=HH-R
รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVcmx5UAIy2iKvSH~%3BxKYeQv5HyiySUOPXWiUW5t7j~_e~_1Vs7YxvU2LvHc2AKxy~%3BvFlYbYnoxIeubFrfv99cXmv~_8hl~_~%3Blv~_85dXHvvHw3z91~_~_TbO75n1dITfa~_dZJeNEv8OnNTsv2d8G~%3BS5Wn6xnmtdfuzbf5~_JcfC2XLyK~%3BfJvDL9CnqY~%3Bq4kklf936F6yft~%3BPmvksunqz7boL5OtQXehr5pS3~%3BkJsXwB~%3BEX7mxUR9dfBXcn~_mvX8npY4H~_TbyLT2e~_~%3Ba3~_~%3BvV36GHkk8vHzi~_lsfnRfv558FPTT9jvcL~%3Bqin7nD9EBPuph6CecL738mvs12XruSxr6xzdvMO~%3B0kof9mbFfbT3371bLn~%3BuQBt9Hv9Tif0P8s~%3Bwe~%3Bae9~_kYE~_UPvDPZL4PvwxOJR8k~%3BE3uQHf~%3BnNs~%3BrhM6H~_Nuv3KuqR2P9f~%3Br43L~%3BLV1aO~%3B~_f7wnvm9d74K5w~%3B8aNR3oMefX~%3BG~_lLHvfEn6LwJ~_5fvP1cMf8UbAL8r6hh8~%3BfwT88fkR~%3BOkPHcz~%3B9EjsQ~%3Bi~_ZP1TdvuVgl~%3BZTxx~_vPeS897mE6~_Io573Df4MzncZ3D8hX~%3BiH790CfOj38NWjs3nPkM9~_gXmfPwP4jfjDdx~%3Bat48w3E9nfex7SN6PqL0X7YcvcA~_S9yB072l~%3B~_GzQj~%3BlWiDlfG~%3BVKfJiXNy9l~_bw~_PKlbH7wfKYvnDfv37l~%3BZLyVQ3~_QDPMp83Eutj~_8sfvaPQr8ivrd8g34K3PP89Mb~%3BQfl~%3BiF5~_8b569EvGeL8a8h~_NvHc1.bps.a.781659455672347&type=1&__tn__=HH-R

รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9jskNwEAIAzuKOBYw%7E%3BTcWxQt5jhgbF0wDnuiIQj%7E%3B1cauQNS4j2wwtLcNukWYnl0%7E%3BRLwyX00cOh9277x3M6xnGoV%7E%3B7L5p%7E_bj6dvs0%7E_tNDPn2%7E_%7E%3Bb79xr%7E%3Bq%7E%3Bj3tUp6%7E_F%7E_73lBUoENG0%7E-.bps.a.782158242289135&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARCj_bB7tRSuRCdMNC1wCe19uepZyPELgjo6BDQA4D_DtX26PbWknNWRMsBz8BjtG7uOs7Wrd0zvWhM5t7YIHR-qGs5dqvMTUmrIxpcjSwngLEUysn6QT9sV8K3yxnSQnqtXNVEwJDvvech0XyFFo9VWejMQe8i0JXcrmPPN7JqETx6_HcQaWss3bllILBpK6UJCPbOWrXZuTwiZuqWEXx40-O2VT3BTWY0AlXKLXMPTgk3Lc7AubWBYPWu3V5wFpTMMI6bMq0OCxe3vT910RW8FDQdyaQ5tUKBCVaJZnWZOwXMT024JkCKlxrPRjB_SNp4oCbrvdVAyVIGhTefYLvifpGTJlB4hSE1H5Rz24l6zuziITwq4dKIPK5U5VmAPUquO2I-MuYbEleAkdTouT7yQOYfAeQcXum6N33lDQhSotYOq6jh5c3TJKS-9R-DmDhfpSZfxaXAccg0nTQ&__tn__=HH-R
รับชมภาพเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9j9sNwEAIwzaqeBwE9l~_sKlz6adlSAGWOaKn2Ix4PPk5FpEjicsDMEl64~%3Buj4UPqznn3WcNO3D2eSt8~_~%3B7~_2FHuvt7tnuQcky3pv3LCvZzvwj~_gL~_AC2a.bps.a.782375615600731&type=1&__tn__=HH-R

ต้อนรับการดูงานปฐมวัย ร.ร.บ้านสูบ

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:21โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ได้ต้อนรับ นายสุเกียรติ สุจิมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสูบ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนสอนระดับปฐมวัย ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVMmNRTEI62hE2Om~%3BsVFw~%3BP4hB0Qwiw3V0hre6qp~_zl~_tHTLSIxXP1ll7kv4Dvz~%3BbE~%3BH27PSoiNJ~_tuH~%3B8H9uPhvmK1~_7ma8O4j8~%3B8jvzG~%3BCD~_G1ry9CP~_od4HYiXtU3OzX~%3BGz7PlgoV2PVttpDtFEZ9R15~%3B28O5z1ROvvmnZ~%3B~%3B78mXL9Oq~_eEr~%3B~_YT~_TffFM3zxmEE~%3B89Np5HOb33viqh1ex~_Zvz7EH~%3Bb~%3B5tW68H8Wz5MX3~_8XNtOW9~_3VtfvXlo1tYzX7wsH0m~_8qA~_f~%3BXVLH8n~_V~%3Bht~_eP6Z2~%3BFuPB~%3B5dPFPjCeW28BvuvrV~_b~_hrwaUK~%3Bwl~%3BkZ~%3BGceGnL5wzxltHITM5Tr7~%3BDWB~%3Bqaca3rP3xcQT1k19HPOvrS63qEeLH9qty6F8~_K1~_9A36E~%3BOSsPoL70l77v8iXAt8e~%3BsjaEszXux8h7~%3B~%3BE9mvvv8nyd4b8tS~%3Bfxf1r7KPQTugrqa~%3By1VdQ72WY~%3B8dvrL6M~_XMM~%3BQz3A3wO9WiD~%3Bsm~%3B4n9yvjqwmR~%3B7db79Gswjv~%3B5Wz8l71tDb~_fTmO5~%3B0V1~_d5W94vwr1q3x~_6If8l~_8~_xLf~%3BB~%3BOtN~%3B9GfcL6elbPkpz3LF5xP2bvaSfvacUgv~%3BC~_4F4V81Xs~%3BxDu7wCPevCdlznnm4F7Q70N8JLz0cVr5mvH~%3BhB~%3BFP0Y~_8E~_CvU~_tXzZGeIr7hn9B3r66cWhl6B~_cQ~%3BfPTPvm~_94Ac9Crt68Ov4B0~_td5A~-~-.bps.a.780825059089120&type=1&__tn__=HH-R

คุณหมอให้ความรู้โรคโควิด 19

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:20โดยAnubanloei Official

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
คุณหมอและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้เข้ามาให้ความรู้และการป้องกันโรคโควิด แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.อนุบาลสกลนคร

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:18โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลสกลนคร นำโดยนายชัญโญ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ได้นำคณะครูผู้สอนโปรแกรม MEP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประชุมคณะผู้บริหาร อนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:17โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 19 จังหวัด ที่เดินทางมาประชุมชมรมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.ชาตรี ถาวรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9VMsRRDEI6mjH~_Lf~%3BxnaehBwZo4JoqmqiI1Nc3fJXHx7pD1v7xZNa0pMGXO1fPKQvHgFWYgUW4DbVkjlaF3uNVVTd~%3BNZePIxrAs~%3BFpzbflfUa9Q77zfe~_9fJv2f4~_t~%3B~%3BoxnOoD3yEfKbPxp1646x~_v~%3BV7MI9hPGPx01O59RrzSRHdemp873jfN34WK~%3BUP~_Cf5T~_48Ml59R~%3B24~_cu~%3B5~%3BGfhj~_X79QsbmE~%3BQ7~_hv9uvDvs18ov58NeEfM3RL8gH~%3Bjn9m52XC~%3BMjln~%3BR~%3BwH~%3BvPkDPvb4FOYfnK8hHvQ~%3BBPvC~%3BJCtJ0N9DX3PP0d~%3B~_te7n364P4P9Utb39e8c~_mWJ~%3BpzPgb9Ofy0wD~_d~_Qn~_z33Hsazx~_~_577lDnf~_7cfmTuvyTuvrIP4e~_~_IE9fqzXP7J~%3BQl9WUrMOevZ~%3BlYM756tNh~%3BcM~%3BD~_Oy9abIe9j~_4~%3ByU7f6U~%3BJQ3Mezzgex7ee1MvYuglv9LVG~%3BSrFPyM~%3B40tf1X~_Nwo~_ST7rx6g~_PMCs73uP3azn639z~%3B8rxf9T1u2L3L4zxQD9j~%3BcB83n~_X~_O~_M~%3BXC~%3BzfvdHXAN7leVI069BT4~_f5Z1Jt8~-.bps.a.777956582709301&type=1&__tn__=HH-R

ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปี 2562

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:16โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย และนางสมัย ปริบาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ป.1 ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเลย

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:15โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมิองเลย ที่ให้ความอนุเคราะห์รถมาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าโรงเรียนอนุบาลเลย วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

1-10 of 55