กิจกรรมของโรงเรียน


อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนวิถีพุธ

โพสต์21 ต.ค. 2562 07:42โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนวิถีพุธ
 การนำค่านิยม ๑๒ ประการบวก ๑ และการนำศีล ๕ สู่ชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ 
เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๓๘๕ คน การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระคุณเจ้า พระภัทรธรรมสุธี 
เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดเลย พระมหา ดร. จักรพล สิริธโร พระมหาจิณกมล
 อภิรตุตโน และทีมงาน เป็นพระวิทยากร ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัดเลย
งานคุรุมุทิตา วันอำลาบัวชมพู 62

โพสต์21 ต.ค. 2562 07:34โดยAnubanloei Official

นายสุรชาติ จำรูญศิริ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานคุรุมุทิตา 
วันอำลาบัวชมพู 62 และมอบของที่ระลึกให้แก่ครูผู้เกษียณ นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
และส.ส. เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล มอบของที่ระลึก แก่ครูผู้เกษียณ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย จ.เลย


  
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์21 ต.ค. 2562 07:25โดยAnubanloei Official

นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผอ.สพป.ลย.1 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาเขตพื้นที่ 
นางสมัย ปริบาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1 นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ประธานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 
นางมยุรินทร์ แก้วมาสุขอนันท์ ก.ต.ป.น.(เอกชน) นายนิพนธ์ แสนนางชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเลย วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย

    กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (STEAM) ประจำปี 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โพสต์21 ต.ค. 2562 07:19โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (STEAM) ประจำปี 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) 
มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 192 คน วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย


   ต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

โพสต์26 ส.ค. 2562 08:23โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่าน ผอ.ผ่องศรี พรรณราย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สทศ. สพฐ. ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี และดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการนิเทศ และยังมีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 นำโดย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 และนายสุจิน มีชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา สพป.ลย.1 เข้าร่วมสังเกตุการนิเทศในครั้งนี้ วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเลย


  
  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์22 ส.ค. 2562 01:11โดยAnubanloei Official


นางวารุณี กุลบุตร ครูผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานเปิดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย
 ปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อเรื่อง เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


  

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผล O-NET ไปใช้ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์10 ส.ค. 2562 01:22โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน 
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผล O-NET
 ไปใช้ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนายเล็ก กันทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อย ผู้กล่าวรายงาน 
ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม คือครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 39 คน
 และคณะวิทยากร จำนวน 10 คน วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

  
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

โพสต์10 ส.ค. 2562 01:19โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย

และเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย

  
  


กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2562

โพสต์10 ส.ค. 2562 01:14โดยAnubanloei Official


นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมชมและจัดนิทรรศการในกิจกรรม SAWASDEE ASEAN DAY 2019 
โดยเป็นตัวแทนกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน จัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562
 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เทิดไท้สมเด็จแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันอาเซียน 
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล" ภายในงานมีการจัดซุ้มนิทรรศการประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และการแสดงทักษะและความสามารถพิเศษต่าง ๆ มากมาย 
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย
  
  
          
  
ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์

โพสต์10 ส.ค. 2562 01:03โดยAnubanloei Official


โรงเรียนอนุบาลเลยนำนักเรียนยุวกาชาดช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
  
  

1-10 of 12